Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny vyplývá:

·         ze zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon

·         z vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisu a v souladu se zřizovací listinou organizace

·         z vyhlášky č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby.

Školní jídelna zabezpečuje školní stravování dětí a žáků, dále pak školní jídelna zajišťuje stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení. Školní jídelna má povolenu doplňkovou činnost. 

Školní jídelna připravuje stravu žákům a zaměstnancům školy v době jejich pobytu ve škole. O prázdninách, v době nemoci (kromě 1. dne nemoci) a v době ředitelského volna školy se státem a obcí dotovaná strava neposkytuje. První den nemoci má rodič právo vyzvednout si neodhlášený oběd do přinesených (neskleněných) nádob-pozor- strava je určena k okamžité spotřebě a to v prostorách výdeje pro cizí strávníky v době od 11.15 do 12.00 hodin                         (z organizačních důvodů je nutné telefonické nahlášení). 

1. Přihlášení ke stravování:

 • Žák je přihlášen ke stravě na základě přihlášky ke stravování. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutno odevzdat do kanceláře ŠJ, kde proběhne zavedení žáka do stravovacího systému jídelny. Přihláška je platná po celou dobu školní docházky, proto jakoukoli změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dnů, kontaktní údaje) je strávník povinen okamžitě nahlásit ředitelce ŠJ (písemně, e-mailem). V případě, že tak neučiní, stravovací systém eviduje strávníka jako přihlášeného a tím vzniká školní jídelně nárok na platbu za stravné. Žáci nebo zákonní zástupci jsou za včasné odhlášení odpovědní.

2. Odhlašování a přihlašování obědů:

 • Při přihlášení je novému strávníkovi přidělen variabilní symbol (ostatní mají svůj variabilní symbol z minulého roku), který se stává jeho osobním číslem v rámci evidence školního stravování. Na tento symbol se vážou veškeré platby, které strávník uhradí. Přihlašovací jméno a heslo k e-jidelnicek.cz, který umožňuje on-line odhlašování obědů, kontrolu plateb obdržíte po odevzdání přihlášky ke stavování do dvou dnů. Na e-jidelnicek.cz  se provádějí odhlášky s časovým předstihem 2 dny= v PO na ST a další dny, v ÚT na ČT a další dny, atd. Toto je automatické odhlášení, které se nám načítá přímo z internetu. Na zítra má každý strávník možnost odhlásit objednané jídlo osobně, telefonicky (t. č. 777 314 964 – SMS) nebo e-mailem (obedy.zvole@seznam.cz) a to do 14 hodin předchozího dne, v případě nemoci ráno do 7.00 hodin telefonicky (děti z MŠ do 8.00 hodin).  
 • V průběhu roku jsou automaticky odhlašovány státní svátky, ředitelská volna, školní prázdniny a první a poslední den školního roku. Ostatní absence či školní akce je nutno odhlašovat individuálně, pokud to neučiní po dohodě třídní učitel. Neomluvené obědy propadají bez náhrady!!

3. Cena oběda:

 • Děti a žáci jsou zařazováni do skupin strávníků podle věku, jakého dosáhnou v daném školnZŠím roce (Vyhláška 463/2011 Sb. o školním stravování). Školní rok začíná 2. 9. a končí 31. 8. Ceny obědů jsou stanoveny takto: 

Tab. Ceny strávníci

Skupina strávníků Cena za oběd Měsíční paušál
MŠ (děti 3 – 6 let) 40,- Kč* 800,- Kč
MŠ (děti 6 let a více) 42,- Kč* 840,- Kč
ZŠ (žáci 6 let – 10let) 26,- Kč** 520,- Kč

Vysvětlivky: * – přesnídávka, oběd, svačina

                      ** – oběd

4. Platby stravného/vyúčtování:

 • Dbejte prosím na to, aby příslušná částka na další stravný měsíc byla na účtu do 25. dne měsíce předcházejícího. Bez finančního zůstatku stravovací systém neumožní objednání a výdej oběda. Platbu pro měsíc září každého kalendářního roku proveďte nejpozději do tří dnů od začátku školního roku.

                         Číslo účtu ŠJ:      250 168 1931/ 2010      FIO BANKA

 • Platba trvalým příkazem (pravidelná platba každý měsíc) – variabilní symbol bude přidělen v kanceláři ŠJ. Zadejte prosím trvalý příkaz na správnou částku dle věkové kategorie strávníka (viz. tabulka výše), neváhejte volat pro přesné informace na
 • tel. č. 777 314 964 
 • Platba jednorázovým příkazem (po obdržení složenky) Možnost vložení částky na delší časové období s následným čerpáním stravného. • Platba v hotovosti (po telefonické dohodě), na pokladně v kanceláři ŠJ. Při jakékoli platbě v hotovosti dostává každý strávník pokladní doklad.
 • Přeplatky na stravném se vyplácejí na konci školního roku na vyžádání, jinak se převádějí do dalšího stravovacího období.

5. Organizace výdeje:

 • Žáci a zaměstnanci ŠJ vcházejí do jídelny chodbou nebo po schodišti. Do jídelny vstupují v přezůvkách. Do prostoru jídelny je zakázáno vnášet cenné předměty a věci, jedná se především o finanční hotovost, mobilní telefony, výpočetní techniku a ostatní cennosti. Školní jídelna nenese odpovědnost za případné ztráty.
 • Je zakázáno vnášení zvířat a rostlin, vlastního jídla, nápojů apod.
 • Žáci mají zakázáno používání mobilních telefonů a veškerých elektronických zařízení po celou dobu pobytu ve školní jídelně. Tato technika musí být vypnuta a žáci si ji uloží tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození i odcizení. Nikdy ne na jídelním stole nebo tácu. Školní jídelna neručí za jejich případnou ztrátu či poškození. Žáci mají zakázáno v prostoru školní jídelny nahrávání a fotografování jiných osob bez jejich svolení.
 • Je zakázáno vynášet mimo prostor jídelen stravu, která je součástí oběda-moučníky, ovoce atd.
 • Před výdejním prostorem se strávníci řadí do fronty dle pořadí příchodu do jídelny a vyčkají v klidu, až na ně přijde řada.
 • Pokud strávník vyžaduje menší porci, než která mu náleží, oznámí to předem obsluhujícímu personálu. Pokud strávník vyžaduje větší porci (přídavek), požádá obsluhující personál, který dle situace zváží, zda je možno přídavek poskytnout. Možnost poskytnutí přídavku je závislá na tom, co si předchozí strávníci na vlastní žádost nevzali. Na přídavek není právní nárok. V případě, že strávníkovi v dané věkové kategorii nestačí porce určená normou, může být strávník na žádost rodiče (zákonného zástupce) po dohodě přeřazen do vyšší skupiny.
 • Do prostoru jídelny mají přístup pouze ti strávníci, kteří mají na daný den objednanou stravu, ostatním osobám (včetně zákonných zástupců žáků) je vstup zakázán z hygienických a bezpečnostních důvodů (pokud se s ředitelkou ŠJ nedohodne ve výjimečných případech jinak).
 • Dozor sleduje chování žáků při příchodu do jídelny, při stolování, odnášení jídla a použitého nádobí. Dbá o bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li ke znečištění podlahy (vylití polévky, pití, upadnutí jídla), učiní opatření, aby nedošlo k uklouznutí.
 • Vychovatelky školní družiny konají dozor u svého oddělení.
 • Strávníci jsou povinni řídit se pokyny ředitelky ŠJ, dozorující osoby, obsluhujícího personálu. Chovat se při stolování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly. Každý strávník si po sobě uklidí místo, které použil pro konzumaci a odnese použité nádobí do určených prostor. V případě rozbití inventáře školní jídelny je posouzena míra zavinění a škoda může být strávníkovi dána k úhradě.
 • Strávníkům je k dispozici sociální zařízení. I v těchto prostorách se každý strávník chová slušně, neplýtvá mýdlem, papírovými ručníky a toaletním papírem, neničí vybavení. 
 • Porušení provozního řádu je ředitelka ŠJ oprávněna oznámit rodičům dopisem, případně může být strávník vyloučen ze stravování.
 • Připomínky a dotazy řeší ředitelka ŠJ, obsluhující nebo dozorující personál.
 • Dojde-li k úrazu, ohlásí se přítomné dospělé osobě, která zajistí ošetření a zápis do knihy úrazů.

6. Závěr:

 • Veškeré informace a kontakty naleznete na www.jidelnazvole.cz 
 • Jídelníček je zveřejňován vždy na týden dopředu, z provozních důvodů je možno skladbu jídelníčku změnit.
 • Provozní řád školní jídelny je umístěn na viditelných místech v prostorách před vstupem do školní jídelny a v prostoru výdeje cizích strávníků nebo na internetových stránkách ŠJ. Každý strávník má povinnost se s tímto řádem seznámit. To, že se strávník přihlásí ke stravování, znamená, že se s tímto provozním řádem řádně seznámil.

Ve Zvoli dne 28. 8. 2019.                                                        Jana Mišalková

                                                                                                ředitelka ŠJ Zvole